TAMBAYA: Menene matsayin mutumin da yayi zina a watan Ramadan bayan an sha ruwa? Tare da Imam Bello Mai-Iyali

0

TAMBAYA: Menene matsayin mutumin da yayi zina a watan ramadan bayan an sha ruwa?

AMSA: Alhamdu lillah, Tsira da Amincin Allah su tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad SAW.

Zina dai haramun ne, kuma zunubi da ga cikin manyan zunubbai, mazinaci dan wuta ne, hukuncinsa ya bar zina kuma ya tuba zuwa ga Allah. Kar ya kuskura ya mutu a matsayin mazinace.

Zina Lafi ne mai girma, Allah Ya ce “ Kar ku kusanci Zina, domin ita Alfasha ne kuma mummunar tafarki ne” (Suratul Isra’i Aya ta 32).

Bukhari da Muslim sun ruwato ce annabin tsira (SAW) ya ce : Mazinace bai da imani a lokacin da yake zina. Idan shari’a ta kamashi da laifin zina, to, hukuncin sa she ne ayi masa BULALA DARI, IN BAI DABA AURE BA KO A JEFE SA IN YA DABA AURE (suratun- Nur aya ta 2). Amma in Allah ya rufama sa asiri, to, ya yi saurin tuba ga Allah.

Babu shakka a cikin girma da Alfarman watan Ramadan, watane da ake nisantan muyagun laifuka manya da kanana, kuma ake rige-rige cikin ayyukan kwarai, irin tsayuwar dare, sadaka, ciyarwa.

Amma ka ga zina a cikin Ramadana tafi tsananin zunubi da girman ukuba fiye da zina a cikin watan da ba shi ba, don zunubin sabo yana kara girma da muni idan aka aikata shi a wani wuri ko lokaci na musamman.

Kamar yadda aikin kwarai yake kara lada da daraja a lokuta da gurare na musamman.

Wajibi ne ga wanda ya fada cikin wannan hadari ya yi gaggawan tuba, ya yawaita Istigifari, ya yawaita aiyukan alhairi, domin kyawawan aiyuka suna kankari muna na, kuma mai yawan tuba kamar mara zunubi ne. Allah mai yawan gafara ne kuma mai karban tuba.

TAMBAYA: Yaya ake neman gafara a wajen Allah.

AMSA: Alhamdu lillah, Tsira da Amincin Allah su tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad SAW.

Neman Gafara, wato Tuba wajibi ne ga bawa kuma cikin gaggawa ake yi batare da jinkiri ba. Ana Tuba ne ta hanyan (Istigifari) neman Gafara ga Allah. Dukk bawan da ya Tuba, Tuba na gaskiya, kuma ya nemi Gafarar zunubin sa, wato ya yi Istigifari, to, Allah zai gafarta masa, komai girman zunuban sa. Ya ku wadan da ku ka yi Imani! Ku Tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya. (Suratul Tahrim aya ta 8).

A wajen neman gafaran laifin ko sabon ko zunubin da yake tsakanin bawa da Ubangijin sa, mutum zai bi wadannan matakai:

1) Yankewa daga laifin ko zunubin da bawa yake yi. Wato daina mummunan laifin da mutum yake aikatawa na sabon Allah, a lokacin da ya keda dama da ikon cigaba da laifin, sai ya daina, don jin tsoron Allah. Ba a lokacin da laifin ya fi karfinsa ba.

2) Yin nadama da kuma danasani akan laifin.

3) Kudurcewa ba zai kara aikata wannan laifin ba, har karshen rayuwar sa, da tsayuwa akan hakan.

4) Neman gafara (Istigifari) daga Allah a kan laifin da rokonsa yafeya.

5) Nisantar mutane da gurare da duk abun da yake kusantar da mutum zuwa ga wannan laifin.

Amma idan laifin ya kunshi sabawa Allah, ta hanyan shiga hakkin wani bawan, to, wannan ya shiga cikin hakkin bawa tsakanin sa da dan-uwansa, to zai kara akan na baya tare da waddanan, a wajen neman gafaran laifin da ya ke sabon Allah ne da ya shafi hakkin wani:

1) Mayar da hakkin da yake kan sa, zuwa ga mai ita, in dukiya ce ko wani kaya ko dukkanin wani abinda za’a iya mayarwa.

– Idan babu abin, to, sai a mayar da kimar sa.

– Idan mai hakkin ya mutu, to, a mayar ma magadan sa. in kuma ba’a sanshi ba, ko ba za’a iya gano inda yake ba, to a yi masa sadaka da shi, da niyyar Allah ya kai ladan agareshi.

2) In hakkin ba na dukiya ba ne, kamar cin nama ko annamimanci ko kazafi ko sharri ko zalunci ko wata cutarwa, to, dole ne ya nemi yafiya da gafara daga wanda aka zalunta.

– Amma fa sai in ya kasance neman yafiyan ba zai haifar da wata fitinar ba.

– Idan zai hafar da fitina, to, sai mutum ya kyautata, ya kuma gyara duk abinda ya bata.

Imam Muhammad Bello Mai-Iyali
Harakatu Falahil Islam
Barnawa Low – Cost
Kaduna – Nigeria

Share.

game da Author